Shun Tong Hong Zun Yu Yang Zhi Zhong Xin

Chinese: 順通虹尊魚养殖中心
Pinyin: Shùn Tōng hóng zūn yú yǎng zhí zhōng xīn
English: Shun Tong rainbow trout farm center
Coordinates: 40°26'32.75"N 116°31'46.64"E

Shun Tong Hong Zun Yu Yang Zhi Zhong Xin