Jiuquan

Chinese: 酒泉
Pinyin: Jiǔ quán
English: Alcohol fountain
Coordinates: 39°44'24"N 98°30'45"E

Jiuquan