Wuwei

Chinese: 武威
Pinyin: Wǔ wēi
English: Wuwei
Coordinates: 37°56'N 102°38'E

Wuwei