Wuhushuiguan

Chinese: 五虎水门
Pinyin: Wǔ hú shuǐ guān
English: Five lake water pass
Coordinates: 40°38'2.75"N 117°29'31.50"E

Wuhushuiguan