Hanshuiguan

Chinese: 旱水关
Pinyin: Hàn shuǐ guān
English: Dryland (Water) Pass
Coordinates: 40°9'36.12"N 119°16'4.32"E

Hanshuiguan