Jianganlingguan

Chinese: 箭杆岭关
Pinyin: Jiàn gān lǐng guān
English: Arrow shaft ridge pass
Coordinates: 40°8'7.31"N 119°19'56.10"E

Jianganlingguan