Liangjiawan

Chinese: 梁家湾
Pinyin: Liáng jiā wān
English: Liang family place
Coordinates: 40°6'11.42"N 119°21'6.86"E

Liangjiawan