Qingshankouguan

Chinese: 青山口关
Pinyin: Qīng shān kǒu guān
English: Green mountain pass
Coordinates: 40°8'33.19"N 119°11'43.40"E

Qingshankouguan