Shuimensiguan

Chinese: 水门寺关
Pinyin: Shuǐ mén sì guān
English: Water gate four pass
Coordinates: 40°13'43"N 119°36'60"E

Shuimensiguan