Wangjiayu

Chinese: 王家峪
Pinyin: Wáng jiá yù
English: Wang's home valley
Coordinates: 40°5'15.48"N 119°44'58.35"E

Wangjiayu