Longjingguan

Chinese: >龙井关
Pinyin: Lóng jǐng guān
English: Dragon Well Pass
Coordinates: 40°23'17"N 118°9'16"E

Longjingguan